Noel Resume1

   [現任] 
      欣悅診所 神經內科 主治醫師
      台南新樓醫院 神經內科 兼任主治醫師
   [學經歷] 
      成大醫院專科醫師
      台南市立醫院神經內科主治醫師
      中華民國神經內科專科醫師
      睡眠醫學專科醫師
      神經重症加護專科醫師
      中國醫藥大學醫學士